Jalostustyöohje

Tämä jalostustyöohje astuu voimaan 1.1.2021

Tämä on käytännön työkalu sileäkarvaisten noutajien jalostusyhdistelmien suunnittelua ja hyväksymistä varten. Jalostustyöohje perustuu Jalostuksen tavoiteohjelmaan (JTO), joka on hyväksytty rotujärjestön vuosikokouksessa ja Suomen Kennelliiton jalostustieteellisessä toimikunnassa .

YLEISET JA EETTISET OHJEET

Kasvattaja on perehtynyt sileäkarvaiseen noutajaan ja sen historiaan sekä on tietoinen rodun käyttötarkoituksesta. Kasvattaja on perehtynyt sileäkarvaisen noutajan rodunomaiseen työskentelytapaan seuraamalla taipumuskoetta, metsästyskoetta tai käytännön metsästystilannetta tai mieluiten osallistumalla niihin. Hän pyrkii myös kasvatustyössään ylläpitämään sileäkarvaisen noutajan metsästyskäyttöominaisuuksia. Hän käyttää jalostukseen hyväluonteisia, terveitä, terverakenteisia ja rotutyypillisiä yksilöitä. Arkaa, aggressiivista tai muuten rodulle epätyypillistä koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Kasvattaja ottaa siitosyhdistelmää suunnitellessaan huomioon rodussa ja käyttämiensä jalostusyksilöiden suvuissa esiintyvät erityisesti perinnölliset, mutta myös muut sairaudet ja viat. Kasvattaja tuntee rodun populaation rakenteen ja pyrkii käyttämään jalostukseen myös harvinaisia sukulinjoja sekä leventämään rodun geenipohjaa. Kasvattajan tulisi käyttää jalostukseen vain sellaisia koiria, jotka pystyvät lisääntymään normaalilla tavalla. Jalostusarvoa määritettäessä kiinnitetään huomiota koiran oman laadun lisäksi myös sen sukulaisten ja erityisesti jälkeläisten laatuun. Kasvatustoiminnan tavoitteena on terve ja rodunomainen sileäkarvainen noutaja.

Kasvattaja on rotujärjestön ja Kennelliiton jäsen ja sitoutuu noudattamaan niiden sääntöjä sekä toimii Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa. Kasvattajan toivotaan liittävän pennunostajat rotujärjestön jäseniksi. Kasvattaja valitsee pennuille kodit, joissa niistä huolehditaan psyykkisesti ja fyysisesti hyvin ja joissa sileäkarvaiselle noutajalle voidaan tarjota riittävästi virikkeitä ja toimintaa. Kasvattaja kertoo pennunostajille terveystutkimuksista ja rodunomaisesta harrastus- ja koulutustoiminnasta. Hän antaa pennunostajille kattavat kirjalliset hoitoja ruokintaohjeet. Jalostustoimikunta kerää tietoa sekä tukee ja auttaa kasvattajia. Se pyrkii suunniteltujen yhdistelmien kohdalla huomioimaan kasvattajan omat toivomukset ja tavoitteet. Jos kasvattaja pyytää toimikunnalta urosehdotuksia, hän valitsee itse tarjotuista vaihtoehdoista.

Kasvattaja vastaa aina itse tekemistään yhdistelmistä ja kasvatustyönsä tuloksista. Jalostustiedustelu on lähetettävä jalostustoimikunnan sihteerille hyvissä ajoin (mielellään vähintään kaksi kuukautta) ennen nartun oletettua juoksua ja se on voimassa 6 kk. Ulkomaisista koirista tulee toimittaa tiedot terveys-, koe- ja näyttelytuloksista.

YHDISTELMILLE ASETETUT VAATIMUKSET

Yhdistelmä, joka täyttää jalostustyöohjeen vaatimukset, hyväksytään rotuyhdistyksen pentuvälitykseen. Pentue voidaan ottaa pentuvälitykseen myös mikäli sillä on puutteita sillä edellytyksellä, että kyseessä on yksi puute koskien käyttö- tai näyttelytulosta (molemmilla vanhemmilla on kuitenkin oltava hyväksytty näyttelytulos) tai sukusiitoskerrointa, joka ei kuitenkaan saa ylittää 6,25:a % pentuvälitykseen pääsyyn. Tuloksen puuttuminen tai sukusiitoskertoimen 3,125 % ylitys ilmoitetaan selvästi pentuvälityksessä pentueen kohdalla.

1. Terveys − A tai B-lonkat TAI lonkkaindeksi yli 100

 • Silmätarkastuslausunto, joka on astutushetkellä enintään 24 kk vanha
 • Kyynärpäälausunto ja polvilausunto.
 • Koiraa, jolla on todettu jokin vakava sairaus (esimerkiksi vakava allergia, epilepsia tai sydänvika), ei saa käyttää jalostukseen.
 • Nartun alaikäraja astutushetkellä on 24 kk. Nartun on oltava astutushetkellä alle 8-vuotias.
 • Ei hyväksytä keinosiemennettynä suoritettua yhdistelmää, jos siemennys on tehty koirien haluttomuuden vuoksi.
 • Ulkomaisen uroksen tulee täyttää Pevisan vaatimukset

2. Luonne ja käyttöominaisuudet

 • Hyväksytysti suoritettu noutajien taipumuskoe molemmilla vanhemmilla.
 • Yli kymmenen vuotiaan uroksen käyttäminen voidaan hyväksyä ilman koetulosta.
 • Arkaa, aggressiivista tai muuten rodulle luonteeltaan epätyypillistä koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

3. Ulkomuoto

Näyttelystä vähintään laatuarvostelu EH molemmilla vanhemmilla, joka on saatu vähintään 15 kk:n iässä joko nuorten-, avoimessa, käyttö- tai valioluokassa. Suomessa rekisteröidyllä jalostukseen käytettävällä koiralla näyttelytuloksen tulee olla Suomesta.

4. Rodun populaation rakenne ja sukusiitosaste

 • Sukusiitoskerroin ei saa olla yli 3,125 %. Laskentaan käytetään kuutta sukupolvea.
 • Ei hyväksytä saman yhdistelmän toistamista, jos aiemmassa pentueessa on neljä tai enemmän pentuja.
 • Urokselle voidaan hyväksyä kolme pentuetta. Kaikista kolmesta pentueesta tulee olla yhteensä 50% lonkkakuvattu ennen kuin neljäs pentue voidaan hyväksyä. Pentuemäärään lasketaan kaikki Suomeen rekisteröitävät/rekisteröidyt pentueet, myös ne, joita jalostustoimikunta ei ole käsitellyt tai hyväksynyt. Urokselle voidaan hyväksyä kaikkiaan neljä pentuetta. Poikkeuksena yli 8-vuotialle urokselle voidaan hyväksyä viides pentue.
 • Nartun kokonaispentuemäärä enintään kolme pentuetta.

SUOSITUKSET

1. Terveys

 • Terveet (0/0) kyynärpäät ja polvet.
 • Yhdistelmän lonkkaindeksien keskiarvo vähintään 100.
 • Selkäkuvaus
 • Nartun ikä alle 6 vuotta ensimmäisellä astutuskerralla.
 • Uroksen alaikäraja astutushetkellä 18 kk.

2. Luonne ja käyttöominaisuudet

 • Tulokset noutajien metsästyskokeista erittäin suositeltavia.
 • Tulos luonnetestistä MEJÄ-kokeesta tai muusta kokeesta suositeltavia.
 • Ulkomaisella uroksella suositellaan olevan tulos riistakokeesta

3. Ulkomuoto

 • Vanhemmilla näyttelystä laatuarvostelu ERI.

4. Populaation rakenne ja sukusiitosaste

 • Nartun edellisestä pentueesta tulee 50 % olla lonkkakuvattu ennen seuraavaa astutusta.
 • Jalostukseen pyritään käytettävän useita eri sukulinjoja ja hyödynnetään suomalaista koirakantaa monipuolisesti.
 • Suositellaan, että yhdistelmissä käytetään monipuolisesti eri sukuisia koiria, siten, että samalle nartulle käytettäisiin erisukuisia uroksia ja uros astuisi narttuja erilaisista sukulinjoista. Esimerkki: ei suositella nartulle käytettäväksi isää ja poikaa tai uroksen astuvan sisaruksia, puolisisaruksia jne.

MUUTA HUOMIOITAVAA

Nartun ja uroksen jälkeläisten terveystiedot tarkistetaan aina ennen seuraavaa astutusta. − Ulkomaille myytyjä tai alle vuoden ikäisenä kuolleita jälkeläisiä ei lasketa mukaan terveysseurantaan, jos asiasta on ilmoitettu jalostustoimikunnalle.