Järjestön säännöt

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 

Yhdistyksen nimi on Suomen sileäkarvaiset noutajat ry, ruotsiksi Finska flatcoated retrieverklubben rf, ja sen kotipaikka on Helsinki. Toiminta-alue käsittää koko maan. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.

2§ TOIMINNAN TARKOITUS 
Järjestön toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry - Finska Kennelklubben rf:n hyväksymänä rotujärjestönä edistää rodunomaisten ja terveiden sileäkarvaisten noutajien jalostusta, koulutusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Järjestö tekee sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa rotua ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä suorittamalla jalostusneuvontaa, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja ja muita vastaavia tapahtumia sekä ylläpitämällä yhteyksiä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin. Järjestö harrastaa julkaisutoimintaa.

3§ JÄRJESTÖN KIELI 
Järjestön kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi. Järjestön tiedotuskanavat ovat järjestön jäsenjulkaisu Flattiviesti sekä järjestön internetsivut.

4§ VAROJEN HANKINTA 
Varat toimintaansa järjestö hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää järjestön syyskokous. Järjestö voi toimintansa tukemiseksi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia, sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5§ JÄRJESTÖN JÄSENYYS
Järjestön jäseniä ovat varsinaiset-, perhe- ja kunniajäsenet. Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksiä lukuun ottamatta järjestön hallitus. Jäseneksi voi liittyä kesken toimintavuoden. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 15 vuotta täyttänyt sileäkarvaisen noutajan omistaja sekä myös muut järjestön toiminnasta kiinnostuneet henkilöt tai rekisteröidyt yhdistykset. Perhejäseniksi voidaan hyväksyä järjestön varsinaisten jäsenten perheenjäsenet, joilla on sama asunto-osoite kuin varsinaisella jäsenellä. Perhejäsen ei saa järjestön julkaisua. Järjestön varsinainen kokous hyväksyy varsinaiseksi jäseneksi pyrkivät yhdistykset. Näiden yhdistysten tulee noudattaa järjestön kokouksen päätöksiä ja määräyksiä sekä toimia sopusoinnussa järjestön tarkoitusperien kanssa. Jäsenyhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt sekä luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä. Jäsenyhdistyksen on lähetettävä vuosittain järjestön hallitukselle ennen tammikuun loppua toimintasuunnitelmansa alkaneelle vuodelle ja edellisen vuoden toimintakertomuksensa sekä edellisen vuoden päättyessä ajan tasalla ollut jäsenluettelonsa. Kunniajäseneksi voi järjestön hallitus yksimielisen päätöksen perusteella kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt kerhon tarkoitusperien toteuttamista. Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

6§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN 
Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta järjestön kokouksessa sen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä, jos hän ei ole maksanut jäsenmaksuaan hallituksen määräämään eräpäivään mennessä tai, jos hän toimii järjestön sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut järjestön toimintaa tai jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto ry-Finska Kennelklubben rf:stä. Jäsenen erottamiseen tarvitaan täysilukuisen hallituksen yksimielinen päätös. Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan järjestöstä, ei ole oikeutta järjestön varoihin, eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

7§ HALLINTOELIMET
Järjestön asioita hoitaa hallitus. Järjestön ylintä päätösvaltaa käyttää järjestön kokous.

8§ VARSINAISET KOKOUKSET 
Järjestö kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:
1. syyskokoukseen loka-marraskuussa 
2. vuosikokoukseen helmi-maaliskuussa

Kokouksen ajan ja paikan määrää järjestön hallitus. Kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen on julkaistava vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta järjestön jäsenlehdessä Flattiviestissä ja järjestön internetsivuilla tai toimitettava samassa ajassa kirjallisesti jokaiselle jäsenelle jäsenluetteloon merkityllä osoitteella. Jos jäsen haluaa jonkin asian varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kaksi kuukautta ennen kokousta. Kokouksessa on jokaisella läsnäolevalla varsinaisella, perhe- ja kunniajäsenellä äänioikeus.  Kokouksessa käsiteltävistä asioista äänestettäessä asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksessä arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9§ VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 
1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys. 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
5. Todetaan kokouksen laillisuus. 
6. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus, varainhoitokertomus ja tilintarkastajien lausunto. 
7.Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä edellisen vuoden hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 
8. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet. 
9. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet. 
10. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.

10§ SYYSKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Syyskokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat: 
1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri. 
3. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. 
4. Valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
5. Todetaan kokouksen laillisuus. 
6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi. 
7. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi (2) hallituksen varajäsentä. 
8. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varajäsenensä. 
9. Määrätään liittymismaksun, varsinaisen jäsenen sekä perhejäsenen jäsenmaksun suurus seuraavalle kalenterivuodelle. 
10. Päätetään tarvittavat toimikunnat ja valitaan niille puheenjohtajat. 
11. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimintavuodelle. 
12. Valitaan edustajat Suomen Kennelliito ry-Finska Kennelklubben rf:n kokouksiin. 
13. Käsitellään hallituksen tekemät esitykset ja aloitteet. 
14. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset ja aloitteet. 
15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.

11§ YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
Varsinaisten kokousten lisäksi järjestö voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 järjestön äänioikeutetuista jäsenistä on sitä hallitukselta kirjallisesti pyytänyt kokouksen tarkoituksen ilmoittaen. Kummassakin tapauksessa kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta ovat voimassa samat säännöt kuin on 8§:n kohdalla mainittu varsinaisista kokouksista.

12§ HALLITUS 
Järjestön asioita ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kuusi (6) muuta varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen muut jäsenet järjestön syyskokous valitsee jäsenistön keskuudesta. Puheenjohtajan toimikausi kestää yhden (1) vuoden kerrallaan ja muiden varsinaisten jäsenten kaksi (2) vuotta siten, että heistä on vuosittain erovuorossa puolet, ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Jos hallituksen jäsen eroaa, erotetaan tai kuolee kesken toimikauttaan, järjestön kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi kaudeksi. Valintaan asti varajäsen käyttää varsinaisen jäsenen äänioikeutta. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä tarpeen vaatiessa myös jäsensihteerin. Sihteeri, taloudenhoitaja ja jäsensihteeri voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta järjestön jäsenistön keskuudesta.

13§ HALLITUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) sen muuta jäsentä on läsnä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Kutsu toimitetaan hallituksen jäsenille viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä, sähköpostilla tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla.

14§ HALLITUKSEN TEHTÄVÄT 
Hallituksen tehtävä on, näitä sääntöjä ja järjestön kokousten tekemiä päätöksiä ja ohjeita noudattaen, johtaa järjestön toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta - kutsua järjestö kokouksiin, valmistella ja esittää kokouksille sääntöjen mukaan esitettäväksi määrätyt asiat ja aloitteet sekä panna käytäntöön kokousten päätökset - tehdä aloitteita ja ehdotuksia järjestön kokouksille sopiviksi katsomistaan toimenpiteistä järjestön tarkoitusperien toteuttamiseksi - päättää toimikuntien jäsenten hyväksymisestä - päättää jäsenten ottamisesta ja erottamisesta, siten kun säännöissä on määrätty - edustaa järjestöä sekä kantaa ja vastata järjestön puolesta niiltä osin kuin yhdistyslain 23§ määrää - nimetä järjestön edustajat kulloinkin kyseeseen tuleviin muihin yhdistyksiin ja järjestöihin niiltä osin kuin järjestön kokous ei määrää.

15§ TOIMIKUNNAT 
Hallituksen avuksi ja alaisuuteen voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan tai hoitamaan niille annettuja tehtäviä. Syyskokous nimeää toimikunnat ja valitsee niille kullekin puheenjohtajan jäsenistön keskuudesta. Toimikunnan puheenjohtaja tekee esityksen toimikuntansa jäseniksi hallituksen hyväksyttäväksi. Toimikuntien tulee noudattaa järjestön kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita. Hallituksen puheenjohtajalla on toimikunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Toimikuntien puheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

16§ JÄRJESTÖN NIMENKIRJOITUS
Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan järjestön nimen talousasioissa.

17§ TALOUDEN TARKASTAMINEN
Järjestöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka syyskokous valitsee kalenteri vuodeksi kerrallaan. Järjestön tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Järjestön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on esitettävä järjestön toimintakertomuksen kanssa tilintarkastajille viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Tilintarkastajien tule antaa kirjallinen tarkastuskertomus ja lausunto järjestön hallitukselle 15 päivää ennen vuosikokousta.

18§ SUHTEET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN 
Järjestö kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliito ry - Finska kennelklubben rf:een. Järjestö voi kuulua jäsenenä myös muihin koti- tai ulkomaisiin kenneljärjestöihin.

19§ SÄÄNTÖJEN MUUTOKSET 
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan järjestön varsinaisen tai ylimääräisen kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Muutosehdotukset on hallituksen lausunnollaan varustettuna esitettävä varsinaiselle tai ylimääräiselle kokoukselle.

20§ JÄRJESTÖN PURKAMINEN 
Järjestön purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa järjestön kokouksessa, joiden väliä on vähintään kaksi kuukautta. Järjestön purkautuessa käytetään sen varat purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla järjestön tarkoituksen edistämiseen. Järjestön tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

21§ MUUTEN NOUDATETTAKOON YHDISTYSLAKIA.

Käsitelty hallituksessa 17.6.2004. 
Päätetty yleiskokouksessa 30.10.2004. 
Astuvat voimaan 1.1.2005 ja ovat voimassa toistaiseksi.