Organisationens stadgar

1§ NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Föreningens namn är Suomen sileäkarvaiset noutajat ry, på svenska Finska flatcoated retrieverklubben rf och dess hemort är Helsingfors. Verksamhetsområdet omfattar hela landet. Om föreningen används i dessa stadgar benämningen organisation.

2§ VERKSAMHETENS SYFTE
Organisationens syfte är att som av Suomen Kennelliitto ry – Finska Kennelklubben rf godkänd rasorganisation främja rastypiska och friska flatcoated retrivrars avel, skolning och bruk samt att göra rasen känd. Organisationen gör upplysningsarbete för rasen och hela kennelverksamheten bland såväl entusiaster som allmänheten. Detta genom avelsrådgivning, genom att arrangera diskussions-, rådgivnings- och skolningstillfällen, utställningar, prov, tävlingar, kurser och liknande evenemang, samt genom att hålla kontakt med inhemska och utländska organisationer inom samma verksamhetsområde. Organisationen har publikationsverksamhet.

3§ ORGANISATIONENS SPRÅK
Organisationens språk är finska och svenska. Protokollspråket är finska. Organisationens informationskanaler är medlemspublikationen Flattiviesti samt organisationens internet sidor.

4§ ANSKAFFNING AV MEDEL
Organisationen anskaffar medel genom att uppbära en årlig medlemsavgift, vars storlek fastställs av organisationens höstmöte. Organisationen kan äga och administrera för verksamheten nödvändig fast egendom och lösöre. Organisationen kan med erforderliga tillstånd arrangera insamlingar, lotterier och fester samt mottaga donationer och testamenten.

5§ MEDLEMSSKAP I ORGANISATIONEN
Organisationens medlemmar är ordinarie-, familje- och hedersmedlemmar. Nya medlemmar godkänns med undantag av föreningar av organisationens styrelse. Man kan bli medlem under pågående verksamhetsår. Som ordinarie medlem kan godkännas en person som fyllt 15 år och äger en flatcoated retriver men också övriga personer eller registrerade föreningar som är intresserade av organisationens verksamhet. Som familjemedlemmar kan godkännas ordinarie medlemmars familjemedlemmar som har samma hemadress som den ordinarie medlemmen. Familjemedlemmen får inte organisationens publikation. Föreningar som ämnar bli organisationens ordinarie medlemmar godkänns av organisationens ordinarie möte. Dessa föreningar bör följa organisationens beslut och bestämmelser samt verka i enhet med organisationens syfte. Till sin medlemsansökan bör föreningen bifoga sina egna stadgar samt uppgifter om föreningens styrelsemedlemmar och funktionärer. Föreningen bör årligen, före utgången av januari månad, skicka organisationens styrelse sin verksamhetsplan för det nya året, verkasamhetsberättelsen för det gågna året samt en vid utgången av kalenderåret uppdaterad medlemslista. Till hedersmedlem kan organisationens styrelse med sitt enhälleliga beslut utnämna en person som synnerligen förtjänstfullt har befrämjat organisationens syfte. Av hedersmedlem uppbärs ingen medlemsavgift.

6§ AVTRÄDE UR ORGANISATIONEN, AVSÄTTANDE AV MEDLEM
En medlem kan avträda ur organisationen genom skriftligt meddelande till organisationens styrelse eller dess ordförande, eller muntligen på ett organisationsmöte med anteckning i protokollet. En medlem kan avsättas ur organisationen genom styrelsens beslut, om han inte betalt medlemsavgiften inom den av styrelsen bestämda betalningstiden, eller om han bryter mot organisationens bestämmelser, eller om han verkar gentemot organisationens syfte eller god sed. En medlem kan avsättas om han genom sitt agerande i eller utanför organisationen märkbart försvårar organisationens verksamhet, eller om medlemmen blivit avsatt från Suomen Kennelliitto ry - Finska Kennelklubben rf. För att avsätta en medlem krävs ett av hela styrelsen fattat enhälleligt beslut. En medlem som avträder eller blir avsatt från organisationen har inte rätt till organisationens tillgångar. Medlemsavgiften återbetalas inte.

7§ STYRELSE
Organisationens ärenden sköts av dess styrelse. Organisationens högsta beslutande makt har organisationsmötet.

8§ ORDINARIE MÖTEN
Organisationen sammankallas årligen till två (2) ordinarie möten: 
1. Höstmötet i oktober–november
2. Årsmötet i februari–mars
Mötets tid och plats bestämms av organisationens styrelse. Möteskallelse till ordinarie möte bör senast två (2) veckor före mötet publiceras i organisationens publikation Flattiviesti samt på organisationens hemsidor eller inom samma tid skriftligen tillställas varje medlem till den i medlemsregistret tecknade adressen. Ifall en föreningsmedlem önskar få ett ärende till behandling på ordinarie möte bör han skriftligen meddela därom senast två månader innan mötet. På organisationsmötet har varje närvarande ordinarie,- familje- och hedersmedlem rösträtt. Ifall det blir röstning om de ärenden som behandlas på mötet avgörs röstningen med enkel majoritet. Ifall röstningen blir oavgjord (rösterna faller jämnt) och ifall att slutna röstsedlar använts avgörs ärendet med lott, i övriga fall avgör mötets ordförandes röst.

9§ ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ ÅRSMÖTET
På årsmötet behandlas och besluts om följande ärenden:
1. Godkännande av mötets arbetsordning. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av två (2) protokolljusterare. 
4. Val av två (2) rösträknare. 
5. Konstaterande av mötets laglighet. 
6. Föredragande av bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. 
7. Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet. 
8. Behandling av ärenden som styrelsen tagit initiativ till. 
9. Behandling av ärenden som medlemmar tagit initiativ till. 
10. Behandling av övriga ärenden, med beaktande av föreningslagens §23 bestämmelser.

10§ ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ HÖSTMÖTET
På höstmötet behandlas och besluts om följande ärenden: 
1. Godkännande av mötets arbetsordning. 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
3. Val av två (2) protokolljusterare. 
4. Val av två (2) rösträknare. 
5. Konstaterande av mötets laglighet. 
6. Val av föreningens ordförande för följande kalenderår. 
7. Val av ordinarie styrelsemedlemmar i de avgåendes ställe samt två (2) styrelsesuppleanter för följande kalenderår. 
8. Val av två (2) revisorer och deras suppleanter. 
9. Fastställande av anslutnings- och medlemsavgifter för följande kalenderår. 
10. Beslut om behövliga kommittéer samt val av deras ordföranden. 
11. Föredragande av verksamhetsplan och budget för följande kalenderår. 
12. Val av representanter till Suomen Kennelliitto ry - Finska Kennelklubben rf:s möten. 
13. Behandling av ärenden som styrelsen tagit initiativ till. 
14. Behandling av ärenden som medlemmar tagit initiativ till. 
15. Behandling av övriga ärenden, med beaktande av föreningslagens §23 bestämmelser.

11§ EXTRA MÖTEN
Förutom ordinarie möten kan organisationen hålla extra möten. Extra möte bör hållas ifall styrelsen anser att det beövs eller ifall minst 1/10 av organisationens röstberättigade medlemmar har av styrelsen skriftligen bett om detta och meddelat syfte för mötet. I båda fallen behandlas endast de i möteskallelsen angivna ärendena. Ett extra möte bör sammankallas inom två (2) månader från det att begäran tillgivits. Vid sammankallelse av extra möte gäller samma regler som vid 8§, sammankallelse av ordinarie möte.

12§ STYRELSEN
Organisationens ärenden och ekonomi sköts av styrelsen. Till styrelsen hör förutom ordförande, sex (6) ordinarie medlemmar och två (2) suppleanter. Ordförande och styrelsens övriga medlemmar väljs bland organisationens medlemmar av höstmötet. Ordförandets verksamhetsperiod är ett (1) år åt gången och övriga ordinarie medlemmars två (2) år, så att alltid hälften är i tur att avgå. Första gången avgörs detta med lottdragning. Suppleanterna väljs för ett (1) år i taget. Ifall en styrelsemedlem avgår, blir avskedad eller dör mitt under pågående verksamhetsperiod, väljer organisationsmötet en ny medlem i hans ställe för den restrerande mandatperioden. Fram till nyvalet använder suppleanten den ordinarie medlemmens rösträtt. Bland styrelsen väljs årligen viceordförande, sekreterare och kassör samt vid behov medlemssekreterare. Sekreterare, kassör och medlemssekreterare kan väljas även bland organisationsmedlemmar utanför styrelsen.

13§ STYRELSENS BESLUTANDEMAKT
Styrelsen har beslutandemakt då ordförande eller viceordförande samt minst fyra (4) övriga medlemmar är på plats. Styrelsen sammankallas av ordförande eller om denna är förhindrad av viceordförande. Möteskallelsen skickas till styrelsemedlemmarna minst tio (10) dagar innan mötet per post, e-post eller på övrigt sätt som anses lämpligt.

14§ STYRELSENS UPPGIFTER
Till styrelsens uppgifter hör att leda organisationen och förvalta dess ekonomi och egendom i enlighet med dessa stadgar och organisationsmötets beslut och direktiv. Styrelsen skall sammankalla medlemmarna till möten, förbereda och föredraga de enligt stadgarna bestämda ärendena samt att se till att beslut sätts i praxis. Styrelsen bör också; göra förslag till organisationsmötet till lämpliga åtgärder som befrämjar organisationens syfte, godkänna kommittéernas medlemmar, godkänna nya medlemmar och vid behov avsätta medlemmar enligt dessa stadgar, representera organisationen, svara för organisationen till den del 23§ kräver samt utse vid behov organisationens representanter till övriga föreningar och organisationer till den del som organisationsmötet inte gör detta.

15§ KOMMITTÉER
Som styrelsens hjälp och under dess regim kan lämpligt antal kommittéer tillsättas för att bereda och sköta till dem givna ärenden. Höstmötet tillsätter kommittéerna och utser deras ordföranden bland organisationsmedlemmarna. Kommittéernas ordföranden gör ett förslag till styrelsen om medlemmarna i kommittéerna. Kommittéerna bör följa de av organisationsmötet samt styrelsen till dem givna direktiv. Styrelsens ordförande har deltaganderätt samt rätt till talan på kommittéernas möten. Kommittéernas ordföranden har deltaganderätt samt rätt till talan på styrelsemötena.

16§ ORGANISATIONENS NAMNTECKNING
Organisationens namn tecknas av styrelsens ordförande eller viceordförande, någondera tillsammans med sektererare eller kassör. Styrelsen kan dock bestämma att kassören ensam kan teckna organisationens namn i ekonomiärenden.

17§ REVISION
Organisationen har två revisorer samt två revisors suppleanter som väljs av höstmötet för ett kalenderår i taget. Organisationens räkenskaps- och verksamhetsperiod är kalenderåret. Organisationens bokslut görs per kalenderår. Bokslutet bör föredragas tillsammans med organisationens verksamhetsberättelse för revisorerna minst 30 dagar innan mötet. Revisorerna bör ge en skriftlig revisionsberättelse samt utlåtande till styrelsen minst 15 dagar innan årsmötet.

18§ FÖRHÅLLANDE TILL ÖVRIGA ORGANISATIONER
Organisationen är medlem i Suomen Kennelliito ry - Finska kennelklubben rf. Organisationen kan även vara medlem i övriga inhemska eller utländska kennelorganisationer.

19§ ÄNDRANDE AV STADGAR
För att ändra dessa stadgar krävs ett beslut av ordinarie möte eller extra organisationsmöte, som minst 2/3 av givna röster har understött. Förslag till ändring av stadgar bör tillsammans med styrelsens utlåtande föredragas det ordinarie mötet eller extra mötet.

20§ UPPLÖSANDE AV ORGANISATIONEN
Om upplösande av organisationen bör fattas beslut i två (2) organisationsmöten som hålls med minst två månaders mellanrum. Om organisationen upplöses bestämmer organisationsmötet som fattar upplösningsbeslutet hur organisationens medel skall brukas för att gynna organisationens syfte. Ifall organisationen blir upplöst används dess medel i samma syfte.

21§ FÖR ÖVRIGT BÖR FÖRENINGSLAGEN FÖLJAS

Detta är en fri översättning av de finska stadgarna.
De finskspråkiga stadgarna har behandlats av styrelsen 17.6.2004.
De finskspråkiga stadgarna har godkänts av ordinarie möte 20.10.2004.
De finskspråkiga stadgarna har stigit i kraft 1.1.2005 och gäller tillsvidere.