Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry:n eettiset ohjeet

Ohjeet koskevat kaikkea Suomen Sileäkarvaiset noutajat ry:n (myöhemmin: rotujärjestö) alaista toimintaa mm. koulutustilaisuudet, leirit, muut tapahtumat ja tilaisuudet.


Toiminnan tarkoitus

Rotujärjestön toiminnan tarkoituksena on Suomen Kennelliitto ry - Finska Kennelklubben rf:n hyväksymänä rotujärjestönä edistää rodunomaisten ja terveiden sileäkarvaisten noutajien jalostusta, koulutusta ja käyttöä sekä rodun tunnetuksi tekemistä. Järjestö tekee sekä asianharrastajien että yleisön keskuudessa rotua ja koko kennelharrastusta koskevaa valistustyötä suorittamalla jalostusneuvontaa, järjestämällä keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia, näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja ja muita vastaavia tapahtumia sekä ylläpitämällä yhteyksiä alan kotimaisiin ja ulkomaisiin järjestöihin.


Yleiset ohjeet

 • Harrastamme avoimessa ja toisia ihmisiä ja eläimiä kunnioittavassa, positiivisessa ja kannustavassa
  ilmapiirissä.
 • Kaikessa toiminnassa huomioidaan eläinsuojelulain vaatimukset, Suomen Kennelliiton säännöt, rotujärjestön säännöt ja näihin liittyvät ohjeistukset, sekä noudatetaan näitä.
 • Edustustehtävissä muiden järjestöjen ja lajien tapahtumissa, muiden harrastajien kanssa tai ulkomailla edustetaan rotujärjestöä ja toimitaan sen mukaisesti.
 • Kohdatessaan epäasiallista koiran kouluttamista tai kohtelua rotujärjestön tapahtumissa jäsenen
  tulee puuttua siihen välittömästi ja ilmoittaa siitä eteenpäin tämän eettisen ohjeen kohdassa
  ”Ilmoitusprosessi” annettujen ohjeiden mukaisesti.

Koirat

 • Koirat hoidetaan aina parhaalla mahdollisella tavalla huomioiden rodun ja yksilön vaatimukset
 • Koiralla on oikeus hyvään kohteluun ja positiivisiin tuntemuksiin niin arkielämässä kuin koulutuksessa ja kokeissakin.
 • Koiran omistaja/ohjaaja on vastuussa siitä, että koiran fyysinen ja henkinen rasitus ovat suhteessa koiran fyysiseen ja henkiseen kuntoon ja koulutustasoon.
 • Koiran omistaja/ohjaaja huolehtii koiran hyvinvoinnista lakien ja Suomen Kennelliiton ohjeiden
  mukaisesti.
 • Sairasta koiraa ei kouluteta ja huolehditaan siitä, että koira saa tarvitsemaansa hoitoa. 
 • Koulutus perustuu ensisijaisesti toivotun käyttäytymisen positiiviseen vahvistamiseen, eikä väärästä käyttäytymisestä rankaisemiseen. Pelon tai väkivallan käyttö ei kuulu koulutusmenetelmiin. Eettisen koirankoulutuksen perustana toimii tiede ja luotettava kokemus.
 • Koulutuksessa tai arkielämässä käytettävät pantojen, valjaiden, remmien yms. tulee olla eläinsuojelulain mukaisia. Niistä ei saa aiheutua haittaa, vaaraa tai epämukavuutta eläimelle, kouluttajalle tai ympäristölle. Sähköpanta ja koulutuskaulain/piikkipanta ja vastaavat välineet ovat
  kiellettyjä. 
 • Koiran suorituskyvyn parantaminen lääkkein tai muilla kielletyillä keinoilla ei ole sallittua (ks. Kennelliiton Antidoping-säännöt).

Kouluttajat

 • Kouluttajat opastavat muita kouluttajia kouluttamaan sekä omia että koulutusryhmänsä koiria eettisesti kestävällä tavalla positiivisen vahvistamisen keinoin.
 • Koulutusohjaaja tai muu kouluttaja, joka huomaa toisen harrastajan rikkovan eettisiä ohjeita, keskeyttää harjoituksen ja neuvoo oikean toimintatavan. Jos tämä ei johda tulokseen, viedään asia eteenpäin tilaisuuden järjestäjälle ja rotujärjestön hallitukselle.
 • Kouluttajat pitävät huolta siitä, että koulutettavat tietävät, että koirien rankaiseminen ja suorituskyvyn parantaminen eläinsuojelulain tai antidoping-sääntöjen vastaisesti on kielletty. 
 • Koirien hyvinvointi ja sen tukeminen on erittäin tärkeää kaikissa tilanteissa.

Muut toimihenkilöt

 • Toimihenkilöt kohtelevat kaikkia tapahtuman osallistujia tasapuolisesti, asiallisesti ja kohteliaasti sekä pitävät huolta, että tilaisuudet ovat turvallisia ja sääntöjä noudatetaan.
 • Koetoimitsijoilla, kehäsihteereillä ja tuomareilla on lisäksi omat etiikkasäännökset, jotka käydään läpi kyseisten toimihenkilöiden koulutuksissa.

Sanktiot 

Eettisten ohjeiden rikkomisesta määräytyvät seuraukset Suomen Kennelliiton sääntöjen ja -ohjeiden mukaisesti.

Toimintaohjeet havaittaessa koirien epäeettistä kohtelua

Väkivaltaiseen tai epäeettiseen kohteluun on puututtava välittömästi. Mikäli välikohtaus on tapahtunut rotujärjestön tilaisuudessa tai tiloissa, asiasta tulee ilmoittaa tilaisuuden järjestäjälle ja rotujärjestön hallitukselle mahdollisimman pian, mieluiten kirjallisesti. Ilmoituksessa täsmennetään tapahtuman aika ja paikka sekä mahdolliset silminnäkijät. 

Mikäli asia vaikuttaa täyttävän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkit, tulee siitä tehdä ilmoitus poliisille (sähköinen rikosilmoitus: https://asiointi.poliisi.fi/). Poliisin tehtävä on tutkia, onko rikoskynnys ylittynyt. Tapahtumasta voi ilmoittaa myös alueelliselle tai kunnalliselle valvontaeläinlääkärille. 

Lisätietoja Aluehallintovirasto - Eläinsuojeluilmoitus