Strategiatyö

Taustaa

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry hallitus asetti vuoden 2018 alusta työryhmän, jonka tehtäväksi annettiin pohtia Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n tulevaisuutta niin rotujärjestön, mutta myös flattiyksilön näkökulmasta. Työryhmä nimettiin tulevaisuustyöryhmäksi ja sitä vetämään asetettiin järjestön puheenjohtaja Mari Mamia. Työryhmän vastuita jaettiin uudellen ryhmän sisällä vuonna 2019, jolloin vetovastuiseksi vaihtui Miia Koski.

Alusta alkaen työryhmän fokukseksi asetettiin rotujärjestön strategian luominen kaudelle 2020 - 2025

Vuoden 2018 aikana julkaistiin kaksi sähköistä kyselyä, joista toinen oli suunnattu kasvattajille ja toinen kaikille sileäkarvaisen noutajan omistajille. Molempien kysleyjen vastausprosentti oli todella korkea ja vastaajat olivat syventyneet pohtimaan vastauksia työryhmän asettamiin kysymyksiin. Näin kyselyjen vastauksia voitiin käyttää suoraan strategiatyön perustana ja jäsenistön ääni saatiin esiin startegiassa.

Strategiatyössä määritettiin järjestölle missio, visio, arvot sekä strategiset toimenpiteet vision ja arvojen toteuttamiseksi. Tässä työssä käyttettiin apuna Kennelliiton strategiaa sekä Suomen Noutajakoirajärjestön strategiaa ja arvoja. Vertailu Kennelliiton sekä SNJ:n toimintaan sekä tavoitteisiin auttoi fokusoimaan strategiatyötä rotujärjestölle asetettuihin tehtäviin rodun alkuperää kunnioittaen.

Tavoite tulevaisuustyölle on aiemmin hyvin hoidettujen osa-alueiden säilyttäminen vahvuuksinamme, sekä heikkouksiemme muuntaminen toteutuneiksi mahdollisuuksiksi flattimaisella energialla ja ilolla. Osana strategiatyötä laadittiin myös SWOT-analyysi rotujärjestön tilasta.

 

Missio

Järjestön missio (olemassaolon syy) löytyi sileäkarvaisen noutajan rotumääritelmästä 

Voimakas olematta kömpelö, jalo olematta hontelo

Missio kuvastaa rodun alkuperäisen käyttötarkoituksen ja ulkomuodon vaalimista kaikissa olosuhteissa.

 

Visio

Sileäkarvainen noutaja on terverakenteinen ja kaunis metsästyskoira. Rotujärjestönä Suomen sileäkarvaiset noutajat ry hyödyntää aktiivisesti rodusta kerättyä terveys- ja tulostietoa jalostuksen linjaamiseen. Yhdessä rodun vastuullisten kasvattajien kanssa yhdistys ylläpitää flatin tunnettuutta terverakenteisena ja monipuolisena metsästys- ja harrastuskoirana.

 

Visioksi rotujärjestölle haluttiin nostaa missiota tukeva ajatus, joka tukee jalostusta niin kasvattajien, kuin harrastajienkin näkökulmasta

 

Teemavuodet

Strategian tueksi ja toiminnan terävöittämiseksi päätettiin ottaa käyttöön teemavuosiajattelu. Tulevan strategiakauden teemavuodet valittiin tukemaan järjestön arvoja ja strategisia toimenpidealueita. Samalla teemavuosia pohdittiin SWOT nelikentän kautta.

Teemavuosiksi valikoituvat seuraavat kuusi aluetta:

2020: Talkoot nimeltä flatti ja rodun tulevaisuus

 • Strategian jalkauttamisen teemavuosi
 • Toimenpiteiden suunnittelu ja jo sovittujen toimenpiteiden toteutus
 • Kasvattajayhteistyön kehittäminen kasvattajakyselyn palautteiden perusteella

2021: Flatti metsästys- ja harrastuskoirana

 • Harrastamisen teemavuosi
 • Keskitytään erityisesti flattiharrastajien ohjaamiseen rodunomaisten lajien pariin sekä rotutietoisuuden lisäämiseen

2022: Flatti arjen ilona

 • Vastuullisen kasvattamisen teemavuosi
 • Pentuoppaan lanseeraaminen kasvattajille
 • Pentujen ja nuorten koirien omistajien ohjaaminen sopiviin koulutuksiin sekä hyvään arkeen yhdessä flatin sekä rodun kasvattajien kanssa

2023: Tavoitteena elinvoimainen flatti

 • Jalostuksen teemavuosi
 • Terveystutkimusten ja terveyden edistäminen tavoitteena
 • Terveen rakenteen, oikeanlaisen ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien jalostaminen

2024: Flattimaailma tunnetuksi

 • Tiedotuksen teemavuosi, tiedotusstrategian jalkauttaminen
 • Tavoitteena näkyvyys metsästysaiheisissa lehdissä ja tapahtumissa

2025: Keep up the positive flattitude

 • Yhteenvedon tekeminen ensimmäisestä strategiasta ja sen toteutumisesta sekä seuraavan kauden strategian laatiminen

 

Ensimmäinen strategien toimenpide toteutettiin heti vuonna 2018, jolloin Flattiviesti lehti uudistettiin niin ulkoasultaan kuin sisällöltäänkin. Lehden ydinajatuksena on toimia jokaiselle flatin omistajalle tärkeänä rodun omana aikakauslehtenä, josta jokainen jäsen ja flatin omistaja voi löytää itselleen mieluisaa ja tärkeää luettavaa. Lehden aikaisempi rooli flattien tulosjulkaisuna lopetettiin tarpeettomana, sillä tulokset ovat nykyaikana luettavissa nopeasti sähköisenä. 

 

Järjestön yleiskokous hyväksyi rotujärjestön strategian kaudelle 2020 -2025 syyskokouksessa 2.11.2019