Strategia 2020 - 2025

Sileäkarvainen noutaja on terverakenteinen ja kaunis metsästyskoira. Rotujärjestönä Suomen sileäkarvaiset noutajat ry hyödyntää aktiivisesti rodusta kerättyä terveys- ja tulostietoa jalostuksen linjaamiseen. Yhdessä rodun vastuullisten kasvattajien kanssa yhdistys ylläpitää flatin tunnettuutta terverakenteisena ja monipuolisena metsästys- ja harrastuskoirana.

Teemavuodet

2020
TALKOOT NIMELTÄ FLATTI JA RODUN TULEVAISUUS

Strategian jalkauttamisen teemavuosi
Toimenpiteiden suunnittelu ja jo sovittujen toimenpiteiden toteutusta
Kasvattajayhteistyön kehittäminen kasvattajakyselyn palautteiden perusteella

 

2021
FLATTI METSÄSTYS- JA HARRASTUSKOIRANA

Harrastamisen teemavuosi
Keskitytään erityisesti harrastajien ohjaamiseen rodunomaisten lajien pariin sekä rotutietoisuuden lisäämiseen

 

2022
FLATTI ARJEN ILONA

Vastuullisen kasvattamisen teemavuosi
Pentuoppaan lanseeraaminen
Pentujen ja nuorten koirien omistajien ohjaaminen sopiviin koulutuksiin sekä hyvään arkeen yhdessä flatin sekä rodun kasvattajien kanssa

 

2023
TAVOITTEENA ELINVOIMAINEN FLATTI

Jalostuksen teemavuosi
Terveystutkimusten ja terveyden edistäminen
Terveen rakenteen, oikeanlaisen ulkomuodon ja käyttöominaisuuksien jalostaminen

 

 

2024 
FLATTIMAAILMA TUNNETUKSI

Tiedotuksen teemavuosi, tiedotusstrategian jalkauttaminen
Tavoitteena näkyvyys metsästysaiheisissa lehdissä ja tapahtumissa

 

 

 

2025
KEEP UP THE POSITIVE FLATTITUDE

Yhteenvedon tekeminen ensimmäisestä strategiasta ja sen toteutumisesta sekä seuraavan kauden strategian laatiminen

 

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry:n arvot

Sileäkarvainen noutaja on rakenteeltaan terve metsästyskoira ja monipuolinen harrastuskoira

Ne ominaisuudet, jotka tekevät flatista erinomaisen metsästyskoiran, tekevät siitä myös monipuolisen harrastuskoiran ja hienon perhekoiran.

Vastuullinen kasvatustyö

Rodun käyttöominaisuuksien ja ulkomuodon vaaliminen, monimuotoisuuden lisääminen ja rodun terveyden edistäminen. Rotujärjestö kannustaa kasvattajiaan avoimeen kasvatustyöhön rodun terveyden edistämisessä ja sileäkarvaisen noutajan dual purpose jalostuksessa.

Flattien hyvinvointi ja terveys

Sileäkarvaisen noutajan hyvinvointi on tärkeää niin harrastajille kuin kasvattajille. Ollakseen hyvinvoiva metsästys- tai harrastukoira, flatti tarvitsee riittävästi toimintaa. Harrastajia  ja kasvattajia kannustetaan mukaan toimintaan ja flattien terveystietojen avoimeen kommunikointiin. 

Rotutietoisuuden lisääminen valtakunnallisesti

Suomen sileäkarvaiset noutajat ry on valtakunnallinen rotujärjestö, jonka tehtävänä on ylläpitää flattien tunnettuutta Suomessa. Sileäkarvaisen noutajan metsästyskoiraprofiilia painotetaan viestinnässä, huomioiden flatin monipuolisuus myös muissa harrastumuodoissa.


 

SWOT

VAHVUUDET

Vakiintunut vuositoiminta ja toimiva organisaatio

Tiivis porukka, vahva kantajäsenistö
Sitoutuminen rotuun
Hyvä yhteishenki

Kasvattajien vastuullisuus
Yhteinen dual purpose tavoite

Monipuolinen rotu harrastaa

Flattiviesti

HEIKKOUDET

Järjestön valtakunnallinen hajanaisuus

Pentuejäsenten sitouttaminen

Järjestöaktiivien vähäinen määrä
Resurssien riittävyys järjestön kehittämiseen

Lukumääräisesti pieni rotu Suomessa

Vähäinen näyttö flattien metsästysominaisuuksista

Tiedotus

MAHDOLLISUUDET


Aluetoiminnan lisääminen 
Kasvattajayhteistyön kehittäminen

Pentu- ja junnukoulutukset jäsenistölle
Rotuesittelypäivät

Sosiaalinen media & näkyvyys tapahtumissa

Verkostoituminen
Yhteistyö muiden flattien rotujärjestöjen kanssa
Yhteistyö rodun kotimaan kanssa
Kaupallisen yhteistyön kehittäminen

Jäsenistössä voimavara!

UHAT

Järjestön johdon suuntautuminen
muihin kuin rodunomaisiin lajeihin

Metsästysvastainen ilmapiiri yhteiskunnassa,
maastojen saanti, heikot metsästys-
mahdollisuudet, kaupungistuminen

Flattien metsätyskoeosallistumisten väheneminen
Harrastamisen ammattimaistuminen

Rodun ulkomuodon säilyminen
Rodun jakautuminen kahtia
Rodun terveysongelmat, perinnölliset sairaudet

Aktiivien väsyminen

 

Strategiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2020 - 2025

Flattien hyvinvointi

Flattien omistajien ohjaaminen hyvään arkeen ja elämään koiransa kanssa. Monipuolisuus harrastettavien lajien tarjonnan suhteen aluetoimintaa vahvistamalla. Flattiharrastus tarvitsee niin uusia kuin kokeneitakin flatin omistajia.

Kasvattajien kannustaminen eettiseen jalostukseen, vastuulliseen kasvatustyöhön sekä kasvattajayhteistyön kehittäminen

Rodun käyttöominaisuuksien ja ulkomuodon vaaliminen, monimuotoisuuden lisääminen ja rodun terveyden edistäminen. Rotujärjestön roolin kehittäminen kasvattajien työn tukemisessa. Jalostuksen tavoiteohjelman kehittäminen ja uusiminen. Avoimuuden lisääminen rodun terveyskeskustelussa.

Flattiharrastajien ohjaaminen rodunomaisten lajien pariin

Aktiivinen kehittäminen yhdessä muiden sidosryhmien kanssa sekä rodunomaisia lajeja tukevien koulutusmuotojen edistäminen ja alueyhteistyön kehittäminen. Flattien omien treeniryhmien kehittäminen. Flattien arvostuksen lisääminen metsästyskoirana.

Tiedotuksen kehittäminen

Aktiivinen lehden ja kotisivujen kehittäminen, sosiaalisen median käytön ja muun tiedotuksen parantaminen. Tiedotusstrategian muodostaminen.

Verkostoituminen

Yhteistyön kehittäminen rodun kotimaan, muiden rotujärjestöjen ja muiden noutajia harrastavien yhdistyksien kanssa. Kaupallisen yhteistyön hyödyntäminen strategian toteuttamisessa.